Cordoba/Vario (SEAT) (1993-2009) [EUROPA] Parts catalog

modelyearrestrictions
CO2009
CO2008
CO2007
CO2006
CO2005
CO2004
CO2003
CO2002
CO2001
CO2000
CO19996K-X-000 001 >> 6K-X-399 999
CO19996K-X-400 000 >> 6K-X-499 999
CO1998
CO1997
CO1996
CO1995
CO1994
CO1993